מרכז השלטון האזורי בישראל הוא ארגון ארצי של כל המועצות האזוריות בארץ, הרשום מבחינה משפטית כעמותה.
מראשית היווסדן התאפיינו המועצות האזוריות בצביון התיישבותי חקלאי, ובשל היותן רשות מקומית המורכבת משני רבדים שלטוניים, רובד מקומי ורובד אזורי-שלטוני, נתייחדו המועצות האזוריות באופי עבודתן ובנושאי פעילותן. דבר זה הביא להקמתו של הארגון הארצי הנקרא "מרכז השלטון האזורי בישראל" , כמסגרת עצמאית ונפרדת מ" מרכז השלטון המקומי בישראל" .

מרכז השלטון האזורי במספרים:

 • על מפת ארץ ישראל יש 54 מועצות אזוריות וכולן חברות במרכז השלטון האזורי בישראל.
 • ההנהלה הנבחרת היא בת 20 חברים ומורכבת מראשי מועצות אזוריות, המייצגים את כל הסקטורים ההתיישבותיים.
 • בתחומי המועצות האזוריות יש למעלה מ&ndash 970 יישובים.
 • אוכלוסייתן מונה מעל ל-700,000 נפש המהווים 8% מאוכלוסיית המדינה.
 • בה בעת בתחומי שיפוטן של המועצות האזוריות כלולים כ-85% משטחי המדינה.
 • המועצות האזוריות מהוות 22% מכלל הרשויות המקומיות בישראל.

תפקידי מרכז השלטון האזורי:

 • מ.ש.א מייצג את המועצות האזוריות בפני משרדי הממשלה ומוסדות המדינה.
 • מ.ש.א קובע מדיניות ומנחה את המועצות לפעול בהתאם למדיניות זו.
 • מ.ש.א חותם בשם המועצות האזוריות על הסכמים בתחומים שונים עם משרדי הממשלה וגופים ציבוריים אחרים.
 • מ.ש.א הינו גוף מעסיקים יציג הרשאי לחתום על הסכמי עבודה החלים על עובדי מ.ש.א.
 • מ.ש.א עוסק בפעולות תיאום בין המוא" ז לבין עצמן, ביניהן לבין משרדי ממשלה וביניהן לבין גופים ציבוריים במדינה, כולל בבעיות עקרוניות הנוגעות ליישובים שבתחומן.
 • הנהלת מ.ש.א מהווה מוסד בוררות ואליה מביאות המועצות האזוריות להחלטה ולפסיקה נושאים שונים, ויכוחים או בירורים המצריכים הכרעה.
 • מ.ש.א פועל בשיתוף עם תנועות ההתיישבות בארץ ומכוון את עשייתו תוך כיבוד והתחשבות בעקרונות ובאורח החיים, שהיישובים בתחומי המועצות האזוריות קבעו לעצמם.

חזון, אסטרטגיה ועקרונות פעולה:

בשנים האחרונות התקיים במרכז השלטון האזורי בישראל תהליך רחב ומעמיק של בחינת חזון, יעדים אסטרטגיים ועקרונות פעולה. מטרת התהליך הינה חיזוק מעמדו של המרחב הכפרי בישראל בהווה ובעתיד.

חזון:

המועצות האזוריות ויישובי המרחב הכפרי של מדינת ישראל,  רואים בקידום אורח החיים כפרי, המושתת על ערכים של קיימות, קהילתיות, מעורבות וסולידאריות חברתית, את בסיס קיומן המוסרי והערכי.  החקלאות היא ערך המבטא את הקשר לאדמה ויש לפעול כדי להרחיב, לפתח ולנצל את מלוא הפוטנציאל החקלאי של מדינת ישראל.

לצד הפיתוח הקהילתי והמוניציפאלי בישובים ובאזור, רואות המועצות האזוריות כאחריותן את ניהול השטחים הפתוחים של מדינת ישראל, ויפעלו באחריות ובמקצועיות למציאת האיזון הנכון בין שימור המרחבים והריאות הירוקות לפיתוח ההתיישבות הכפרית של מדינת ישראל.

  יעדים אסטרטגיים:

חיזוק המרכיבים הייחודיים למרחב הכפרי:

 • פיתוח וביסוס  איכות חיים איכותית, המושתתת על תפיסה ברת קיימא, חינוך איכותי, קהילתיות, תעסוקה מגוונת, תשתיות  ושירותים מוניציפאליים מתקדמים.
 • שמירה על החזות הכפרית של הישובים וסביבתם.
 • פיתוח, חיזוק והרחבה של ענפי החקלאות.

חיזוק תדמית המרחב הכפרי:

 • פיתוח וחיזוק הגאווה המקומית של תושבי המרחב הכפרי, תוך מתן דגש  על שמירה וחיזוק המרכיבים הייחודים לאופי הכפרי.
 • חיזוק הדימוי והתדמית של המרחב הכפרי והכרה בייחודיותו, תפקידו ותרומתו לקיומה שלמדינת ישראל בשנות ה-2000.

תיאום ושת" פ בין כל הגורמים השותפים לפיתוח המרחב הכפרי:

 • מתגובה ליוזמה: הופעה מלוכדת, דרישות ברורות וקבילות, נוכחות פעילה בצמתי ההכרעה עם עמדה נחושה ואמירה ברורה.
 • חיבור ושת" פ עם כל השותפים הרלוונטיים במרחב בכפרי ליצירת חזית אחידה ומלוכדת בזירה הציבורית והמדינית.

על מנת להשיג את היעדים האסטרטגיים מרכז השלטון האזורי יהווה גוף מוביל ויוזם תוך יצירת שיתוף פעולה ותיאום עם כל השותפים הרלוונטיים, בהתאם לעקרונות הפעולה הבאים:

במימד הפוליטי

 • ייצוג פעיל ויוזם של המועצות והמרחב הכפרי מול גופים ממשלתיים ואחרים וביסוס כוח פוליטי בעל השפעה.
 • הובלת מהלכים בשיתוף פעולה ותיאום עם ארגונים משיקים (התנועות המיישבות, ארגוני חקלאים ועוד). 

במימד המקצועי

 • המרכז יהווה כתובת מקצועית לשאלות, הדרכה וליווי: הקמת ועדות מקצועיות לאיסוף מידע, ביסוס ידע, בניית מענים מקצועיים וטיפול בצרכים משותפים.
 • המרכז יפעל בגישה יוזמת ופרו-אקטיביות בהתנהלות מול המועצות ומול גופים שלטוניים.
 • המרכז יטפל באופן משותף ומקצועי בנושאים מרכזיים, הנמצאים על סדר היום (חינוך, חקלאות, קרקעות ועוד).
 • המרכז יפעל לפיתוח ושמירה על רצף תקשורתי עם ראשי המועצות ובעלי התפקידים.

במימד הציבורי

 • המרכז יפעל למיתוג המרחב הכפרי וגיבוש תדמיתו בהתאם לייחודו, ערכיו ותרומתו למדינה.
 • המרכז יפעל לחיזוק הזהות משותפת של המרחב הכפרי גם כלפי פנים.
 • המרכז ייזום בניית יחסי ציבור והובלת קמפיינים לחיזוק מעמדו של המרחב הכפרי בישראל.

תחומי הליבה הינם תחומי העיסוק הייחודיים למרכז השלטון האזורי בישראל.

מופו 9 נושאים מרכזיים, מתוכם 3 נושאים מובילים הנגזרים ישירות מהיעדים האסטרטגיים:

 • חקלאות:  הרחבת הפעילות החקלאית פיתוח מערכת ניהול חקלאי אזורי שימושים לא חקלאיים
 • קיימות:  הטמעת עקרונות הקיימות במועצות ובקהילה הכפרית ניהול השטחים הפתוחים
 • קהילה:  בינוי קהילתי קליטה רווחה תרבות

הנושאים הנוספים שיטופלו במסגרת תחומי הליבה הינם:

 • כלכלה:  מיסוי, אגרות והיטלים תקציבי ממשלה היבטים כלכליים בחוזי רכש מרכזי תמיכה ומימון תקציבי איזון
 • חינוך:  מוסדות חינוך, לרבות הסעות
 • ביטחון, חירום והצלה:  קשר עם כל המוסדות הרלוונטיים לנושא
 • תשתיות:    פיתוח ותחזוקת תשתיות באזור וביישוב
 • קרקעות:  קרקעות ביישוב ובמרחב הכפרי תכנון וועדת גבולות
 • וועדים:  תפקוד הוועדים המקומיים יחסי הגומלין בין הוועדים המקומיים/וועד אגודה הכשרת חברי הוועדים.