קשרי ממשל

לאור מדיניות שקבעה ההנהלה, מרכז השלטון האזורי פועל בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי בתחומים רבים, במגמה לאחד פעילויות אפשריות. לדוגמא: שותפות מלאה בחברה למשק וכלכלה, חברות בחלק מהוועדות, אימוץ הסכמי העבודה הנחתמים על ידי מרכז השלטון המקומי בשם הרשויות המקומיות והצטרפות אליהם. 

המרכז פועל למקסום שיתופי פעולה עם גופים וארגונים בעלי אינטרסים משותפים לקידום המרחב הכפרי: תנועות ההתיישבות, דקסיה ישראל, החברה למשק וכלכלה ומפעל הפיס.