ועדת הביקורת פועלת כרשות מבקרת בלבד על-פי הסמכויות שהוקנו לה מתוקף התקנון והחוק.

לכאורה רשאית ועדת ביקורת לבקר ולבדוק את כל פעולות העמותה, אולם מאחר ונעשית ביקורת שוטפת על ידי רואה החשבון, מתרכזת הועדה בבדיקת קיום החלטות, ביצועם עפ"י הנהלים וכו'.

הועדה משמשת גם ככתובת לבדיקות "אד-הוק", המתקבלות מחברי העמותה ובעלי התפקידים השונים.


חברי הועדה

                                                               ועדת ביקורת

שם

תפקיד

נייד

מייל

אדיר נעמן - יו"ר

ראש מ.א. שפיר

050-5550206

[email protected]

איתמר רביבו

ראש מ.א. חוף אשקלון

052-2238844

[email protected]

 

קובי אביבי

ראש מ.א. באר טוביה

050-7969445

[email protected]