הסכמי חלף היטל השבחה מיום 2012.10.21 ומיום 2018.9.17 הפרות חמורות של ההסכמים על ידי רשות מקרקעי ישראל