נוהל הגשת בקשה לרכישת אוטובוסים לשנת 2017


רצ"ב נוהל הגשת בקשה לרכישת רכב למועצות האזוריות לשנת 2017:בקשות לרכישת אוטובוסים לשנת 2017נספח אקסל לבקשה לרכישת אוטובוסים