הערות מרכז השלטון האזורי לטיוטת נוסח אחיד תכנית מתאר מחוזית למסדרונות מה- 26.4.2022 ולמתווה המוצע לתשריט המסדרונות