עמדתנו בנושאים כלכליים העולים מן האסדרה-חוות דעת מר רון שני