דרישות השלטון המקומי למניעת שיבוש פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג