נוהל חדש לאישורי נשק לחקלאים


מאת: אורי בן יהודה, ראש תחום ביטחון והיערכות למצבי חירוםלאחר תקופה ארוכה בה לא היה נוהל לאישורי נשק לחקלאים סיכמנו עם אגף רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים נוהל חדש. הנוהל אושר על ידי השר לביטחון הפנים והופץ ללשכות הרישוי האזוריות (מצורף כנספח א').על מנת שנוכל לתת שירות טוב לחקלאים ולקיים את הנוהל לאורך זמן נדרש להקפיד על עמידה בכללים שנקבעו.להלן פירוט הנוהל:1. חקלאי המבקש נשק אישי מסוג אקדח יגיש בקשה לקב"ט המועצה האזורית.2. החקלאי יצרף לבקשה את המסמכים הבאים:o תצהיר חתום על ידי המבקש ומאושר על ידי עו"ד ובו נכתב כי המבקש עוסק בחקלאות לפרנסתו (מצורף כנספח ב').o תצלום תעודת זהות המאשר כי המבקש מתגורר בישוב בעל מאפיינים חקלאיים או לחילופין אישור מהאגודה החקלאית כי המבקש עוסק בחקלאות בישוב.3. קב"ט המועצה האזורית יבחן את הבקשה ובמידה ויחליט לאשרה, יעביר מכתב המלצה בחתימתו בצירוף מסמכי הבקשה של החקלאי לראש תחום ביטחון וחירום במרכז המועצות האזוריות.4. ראש תחום ביטחון יבחן את הבקשה ובמידה ויחליט לאשרה יכין מכתב המלצה.5. מכתב ההמלצה של ראש תחום ביטחון יוחזר לחקלאי דרך קב"ט המועצה.6. החקלאי יפנה ללשכה האזורית לרישוי כלי יריה, יגיש בקשה לנשק בהתאם לכללים ויצרף לבקשה את מכתבי ההמלצה של קב"ט המועצה האזורית ושל ראש תחום ביטחון במרכז המועצות האזוריות.מכתבי ההמלצה הנ"ל יהוו אסמכתא לתבחין חקלאי ולשכת רישוי כלי הירייה תטפל בבקשה כמו בכל בקשה אחרת (כשירות רפואית והעדר רישום פלילי מונע).למען הסר ספק, מבקש להדגיש כי הנוהל מיועד למבקשי רישיון נשק העונים להגדרת חקלאי ולא מיועד לכל מי שמתגורר בתחומי המועצות האזוריות.מצ"ב הטפסים הנדרשים: נוהל חדש לרישיונות נשק לחקלאים