סיכום ישיבת וועדת סביבה מיום 12/12/16


נושאים שעלו בישיבה:1. נערכה היכרות בין הנוכחים בשל העובדה, כי זהו מפגש ראשון של הוועדה בהרכבה החדש.2. נקבעו סדרי עבודת הוועדה.3. נערכה סקירה של פעילות הוועדה בשנה האחרונה ביחס לתוכנית העבודה 2016-2017.4. הוצגו נושאים שונים שעולים באופן שוטף על הפרק: תנאי ההכרה של תאגיד תמיר, פעילות המשרד להגנת הסביבה הנושא פיקוח ואכיפה ועוד.5. דיון על נושאי ליבה לפעילות הוועדה לשנת 2017, בו הוחלט להמשיך ולהתרכז בפעילויות ונושאים רוחביים המאפשרים מענה לכלל המועצות האזוריות:• פסולת (אריזות/גזם/בניין/עסקית/חקלאית).• שטחים פתוחים.• התייעלות אנרגטית.• חקלאות תומכת סביבה.6. הוחלט כי הוועדה תחזק פעילות מול תחום תכנון במרכז המועצות האזוריות בנושא שטחים פתוחים.לסיכום הישיבה המלא לחצו כאן