קול קורא: מענקים לביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת גזי חממה


בימים אלה יצא משרד הכלכלה והתעשייה בתוכנית חדשה להענקת מענקים לביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת גזי חממה (הוראת מנכ"ל 4.41).לתוכנית רשאים לגשת:רשויות מקומיות, תאגיד עירוני, מפעלים, וחברות בעלי סיווג כמגזר פעילות הזכאים לקבל סיוע והכל כמפורט במסמכי המכרז.עקרונות המסלול:התוכנית מיועדת למבקש סיוע, שמעוניין לבצע פרויקט/ים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית (דרך צמצום צריכת החשמל) באופן ישיר או עקיף וניתן לחישוב וניטור באחד ממגזרי הפעילות הזכאים.השקעות מזכות לגביהן יינתן המענק:השקעות לביצוע פרויקט הכוללות הוצאות ישירות על סקר אנרגיה, ייעוץ ותכנון מקדים לפרויקט, הוצאות לרכישת ציוד ומכונות, הוצאות בגין החלפה או שדרוג של ציוד ומכונות, הוצאות הובלה ושינוע והוצאות מדידה וניטור.התמיכה הניתנת במסגרת התוכנית:בקשת הסיוע למציע הינה בשיעור של עד 20% מסך ההשקעה ולא יותר מ- 3,000,000 ש"ח. סך ההשקעה בפרויקט לא תפחת מ- 800,000 ש"ח בהגשה באופן ישיר או לפחות 400,000 ש"ח באמצעות אנרפרו הרשומה כספק שירותי אנרגיה.מועד אחרון להגשת הבקשות בירושלים: 3 באפריל בשעה 14:00.לפרטים נוספים – לחצו כאן