תכנית יישום לשימור והתחדשות מבני המורשת במרחב הכפרי – תקציר מנהלים


חזון התוכנית:העצמת תרומתה של ההתיישבות העובדת, בקיבוצים, במושבים ובנקודות ההתיישבות, לבניין הארץ, כחלק מסיפור המורשת הלאומית, כפי שבאים לידי ביטוי במבני הציבור ובמרקם היישובי הייחודי.מטרות התכנית:
  1. שיקום, חידוש ושימור מבני הציבור בהתיישבות העובדת כנשאי הזיכרון של סיפור ההתיישבות השיתופית בארץ ישראל, והנחלתם לדורות הבאים.
  2. פיתוח כלים תכנוניים, כלכליים וקנייניים לשימור מתמשך של אתרי המורשת בהתיישבות, לעדכון תפקודם במערכת הלאומית, האזורית והמקומית ולהתאמתם של המבנים למרקם החיים המתחדש בישובים.
  3. יצירת שיתוף פעולה עם רשות מקרקעי ישראל עבור קידום החלטה בנידון ועם מנהל התכנון, משרד האוצר, לגיבוש מדיניות והנחיות ברמה הארצית והמחוזית שתאפשרנה את קידומן המהיר והכלכלי של תכניות שימור ותחזוקה של מבני מורשת.
לחצו לצפייה בתכנית יישום לשימור והתחדשות מבני המורשת במרחב הכפרי – תקציר מנהלים