נוסח פנייה של הצעה לשינוי חקיקה בנוגע לסמכות לדון ולאשר בקשות לפיצול נחלות במושבים


לאור סוגיה שמתעוררת לאחרונה לאחר תיקון 1ב לתמ"א 35 בדבר הנוגעת לאפשרות הוספת יחידה שלישית בנחלה, מצאנו לנכון לפנות אליכם על מנת לשקול הוספת תיקון לסעיף 62א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), באופן שיבהיר כי תכניות לפיצול נחלה במושבים, מבלי שיחול שינוי בסך הזכויות המאושרות, תהיינה בסמכות וועדה מקומית, לאור הנימוקים כמפורט להלן:
  1. מדובר בתכניות חלוקה שמטרתן לגרוע מגרש משטח נחלה, שיעודה "מגורים באזור כפרי", באופן בו ייעוד המגרש שפוצל מהנחלה יהיה למגורים בלבד, מבלי שיוקנו לו כלל השימושים האחרים המאושרים בנחלה (כגון פל"ח).
  2. על פי לשון החוק הקיים, וזאת אף אם לא חל כל שינוי בסך שטחי בנייה המותרים על פי תכנית מאושרת, פיצול הנחלה ויצירת מגרש למגורים בלבד, מהווה לכאורה, תכנית לשינוי יעוד, שאינה בסמכות הוועדה המקומית אלא בסמכותה של הוועדה המחוזית.
  3. נראה, כי במהות, מדובר בעניין נקודתי וצר, אשר מתאים וראוי שיידון ברמה המקומית, וזאת אף באופן המתיישב עם תכליות תיקון 101 לחוק ועם עיקרון ביזור הסמכויות לוועדות המקומיות שעומד בבסיסו.
  4. בפועל, כאמור, הפרשנות הלשונית הדווקנית של הוראות החוק מכתיבה תוצאה על פיה כל תכנית נקודתית לפיצול נחלה תופקד ותידון בוועדה המחוזית.הואיל וברחבי המדינה מצויות כ- 30,000 נחלות, הדבר עלול להשפיע קשות על סדרי עבודתה של הוועדות המחוזיות ויכולתן לבצע כראוי את המשימות המובאות לפתחה, ואשר במישור המהותי, עוסקות במובהק בתכנון ברמת המחוז.
  5. על רקע המפורט לעיל, נודה לתמיכתכם בשינוי הנוסח הקיים של סעיף 62א לחוק והוספת תיקון בנוסח המוצע בפניה זו.