קולות קוראים בשימור קרקע וניקוז לשנת 2017


משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעניק תמיכה כספית לפעולות חקלאיות, שיישמו ממשק משמר קרקע ומים בשטחי עיבוד חקלאי, בהתאם להוראות תכ"מ 6.2.יישום נהלי תמיכה אלה (5 נהלים) מותנה באישורו ובקיומו של תקציב מתאים.לחצו כאן לפירוט הנהלים והורדת הטפסיםמועד אחרון להגשת בקשות ותכניות למחוזות: 11/5/17.תכניות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תהיינה זכאיות לתמיכה במסגרת נוהל תמיכה 2017.ניתן לקבל את נוסח נוהלי התמיכה האמורים והמפורטים לפי נושאים גם באגף לשימור קרקע וניקוז בקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון לציון, וכן בתאי שימור קרקע במחוזות המשרד.מספר טלפון לבירורים: 9485768 03.