הסכם אחראי לפינוי פסולת


בסיום המשא ומתן מול תאגיד המחזור תמיר ובהמשך למפגש ההבהרות שקיימנו, הנכם מוזמנים לעיין ב"הסכם אחראי לפינוי פסולת" ונספחיו, כפי שאושרו ע"י המשרד להגנת הסביבה.אוריאל בן חיים, ראש תחום חקלאות, קיימות וסביבה במרכז המועצות האזוריות: "אני מאמין כי הפעילות המשותפת של מרכז המועצות, מרכז השלטון המקומי ותאגיד תמיר הביאה לחוזה התקשרות, המייצג באופן נכון ושווה את צרכי הצדדים, מתוך מטרה משותפת להגדלת מחזור האריזות ומתן שירותים טוב יותר לתושבים. כמו כן, בסיס העבודה המשותף מקדם תפישה ושיח נכון ובריא יותר מול התאגיד".לפניכם החומרים אודות השפעת ההסכם החדש על הליך ההתקשרות. חשוב להדגיש שני נושאים:
  1.  בהתאם לתנאי ההכרה, מחויב תאגיד תמיר לפריסה של 1.6 מיליון בתי אב עד לשנת 2020 על פי תוכנית פריסה שהוכנה מראש על ידי התאגיד ובאישור המשרד להגנת הסביבה. פועל יוצא הוא כי לא כל רשות אשר תבקש להיכנס למודל הפח הכתום או להרחיב הפריסה הקיימת תוכל לעשות זאת עוד השנה. רשות המבקשת לעשות כן מתבקשת לפנות לתאגיד באופן מסודר ולבחון במשותף את לוח הזמנים לפריסה.
  2. מנגנון החזר כספי מהקרן לשמירה על הניקיון:נכון ל- 23/04/17 אישרה הנהלת הקרן באופן רשמי את המנגנון אך טרם נסגר חוזה הפעילות. אי לכך, עד להודעת המשרד להגנת הסביבה לא יבוצע החזר כספי על פסולת מתמחזרת שאינה פסולת אריזות.
נוהל ביצוע דגימות לפסולת הנאספת בפחים הכתומים לקביעת הרכב הפחים הכתומיםנספח יב 3 - הסדר הפרדה במקור לפסולת אריזות מזרמים ייעודייםנספח יב 2 - הסדר הפרדה במקור לשלושה זרמים או לפסולת אריזותנספח יב 1- הסדר הפרדה במקרו לשני זרמיםנספח שינויים להסכם