נוהל תמיכה למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות


בהמשך להחלטת ממשלה מס' 1584 מיום 4/5/2014 בדבר סיוע בגובה 65 מיליון ₪ למגדלי הבקר לחלב, הוחלט על ידי משרד החקלאות, מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר לקדם סיוע בהסדרת שפכי הרפתות.בחודש יולי 2015 פרסם משרד החקלאות נוהל להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות (להלן: "נוהל התמיכה הראשון"). באותה העת, היה נושא זה חדש יחסית, ובאמצעות אותו נוהל תמיכה שפורסם בקש המשרד, בין היתר, לבדוק חלופות והתכנות למספר טכנולוגיות, שמטרתן טיפול בשפכי רפתות.במסגרת אותו נוהל תמיכה ראשון ניתנו מענקים בסך כולל של 2 מיליון ₪ (במונחי מענק) למספר רפתות שהציגו בקשות להשקעה בטכנולוגיות שונות.באפריל 2017 נמשך הצורך לטפל בשפכי רפתות ואשר על כן וכהמשך לנוהל התמיכה הראשון, מבקש כעת המשרד באמצעות נוהל זה להעמיד סכום כסף נוסף להשקעות במתקני טיפול בשפכי רפת (כפי שיוגדר להלן) בסך כולל של 18.5 מיליון ₪ במונחי מענק לתקופה של 3 שנים (2017-2019). שיעור התמיכה יעמוד על 30%.הנוהל מבקש להשיג אחת או יותר מן המטרות הבאות העולות בקנה אחד עם יעדי המשרד (שמירה על שטחים פתוחים, אספקת מזון ושמירה על הסביבה):
  1. הבטחה של הזרמת שפכי רפתות למתקני הטיפול בשפכים באיכות נאותה.
  2. הבטחה של טיפול בשפכי הרפת ללא הזרמה למערכת חיצונית.
מצ"ב הנוהל לידיעתכם ושימושכם:נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות