הודעה על הנחת הצעה להסדרת הספקת המים באזור קיצוב לפי חוק המים, התשי"ט – 1959


בהתאם לסעיף 38 ו–41 לחוק המים, התשי"ט-1959[1], מוצע תיקון הסדר הספקת המים באזור קיצוב; ההצעה מפורטת בטיוטת כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב)(אזור מעלה הכנרת וסובב כנרת)(תיקון), התשע"ז-2017.עיקרו של התיקון המוצע הוא ביטול האפשרות להגדלת כמויות המים, שניתן להתיר הפקתם ואספקתם למטרות חקלאות באזור זה בשנת 2017, ושינוי הכמות המינימלית שיש להבטיח את זרימתה בכל עת בגשר הפקק.ההצעה הונחה במקומות המפורטים להלן, וכל אדם רשאי לעיין בהצעה האמורה ללא עלות. כל המעוניין רשאי להגיש למועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב עמדתו בכתב תוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו, באמצעות פקס: 03-6369750 או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected].יש לאשר דבר קבלת העמדה בטלפון: 03-6369600/5.המועד האחרון להגשת התנגדויות הוא יום יא' בסיוון התשע"ז (5 ביוני 2017) בשעה 12:00.לאחר המועד האמור, לא יתקבלו יותר עמדות.רשות המים רשאית לפרסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב העתק מן העמדות שיתקבלו.המקומות שבהם הופקדה ההצעה:
  • משרדי הרשות הממשלתית למים ולביוב:* בתל-אביב, רחוב המסגר 14.* בנשר, השירות ההידרולוגי, רחוב התעשייה 8.* בירושלים, השירות ההידרולוגי, רחוב יפו 234.
  • משרדי ארגונים יציגים וארגונים צרכניים:* התאחדות החקלאים, שד' שאול המלך 8, תל-אביב-יפו.* התאחדות האיכרים, רחוב קפלן 8, תל-אביב-יפו.* האיחוד  החקלאי, דרך פתח תקוה 80, תל-אביב.* מחלקת ההתיישבות של תנועת "חרות", רחוב המלך ג'ורג' 38, תל-אביב.* התאחדות התעשיינים, רחוב המרד 29, תל-אביב;  רחוב הרב קוק 12, ירושלים.* מרכז השלטון המקומי, רחוב הפטמן 3, תל-אביב.* ארגון המועצות האזוריות, המרכז החקלאי, שד' שאול המלך 8, תל-אביב.* מקורות חברת מים בע"מ, רחוב לינקולן 9, תל-אביב.* המועצה הישראלית לצרכנות, רחוב מזא"ה 76, תל-אביב.* הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות, בית הועד הפועל, רחוב ארלוזורוב, תל אביב.* הרשות לתכנון חקלאי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בית דגן.* ארגון עובדי המים, ת.ד. 10206, פתח-תקוה 49002.* התנועה הקיבוצית, רח' לאונרדו דה-וינצי 13, תל אביב 69733.* תנועת המושבים, אגף המשק, דה וינצ'י 19, תל-אביב 69733.* פורום תאגידי המים והביוב, משרדי תאגיד סובב שפרעם ת.ד. 329 שפרעם 20200.
  • משרדי הרשויות המקומיות שתחומן נמצא, כולו או מקצתו, באזור הקיצוב.
  • המשרדים המחוזיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.