קול קורא לסיוע בהקמה והפעלה של אשכול רשויות מקומיות


לשיתופי פעולה אזוריים בין רשויות מקומיות שכנות קיימות תועלות כלכליות וחברתיות רבות, כגון: קידום התייעלות כלכלית ופיתוח מנועי צמיחה שיביאו לשיפור ברמת השירות לתושב, צמצום פערים בין הרשויות והנגשת שירותים חדשים – הכול תוך ניצול יתרונות לגודל, איגום ומינוף משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת.מתוך ההכרה ביתרונות אלה מעודד משרד הפנים הקמת איגודי ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות, שמוקמים על פי יוזמה של הרשויות עצמן, בהתאם לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955(פרק א'1: אשכול רשויות מקומיות).לחצו כאן לכל הפרטים על הגשת בקשה להקמת אשכול רשויות