הבהרה לנספח תיקונים להסכם המקורי בין ת.מ.י.ר לרשויות המקומיות


בהמשך לפעילות מרכז המועצות מול תאגיד תמיר והמשרד להגנת הסביבה בנושא "נספח שינויים", נא ראו הבהרה לסעיף 4.2 בנספח בדבר "תקבולים".המסמך פוטר את נושא קיזוז התשלומים עבור מודל התמרוץ של המשרד להגנת הסביבה.מסמך הבהרה לנספח תיקונים להסכם המקורי בין ת.מ.י.ר לרשויות המקומיות