חוק השמירה - תזכיר חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) התשע''ח 2017


לשם הארכת תוקף הוראת השעה לגביית היטל שמירה בשנתיים נוספות ועל מנת לא לפגוע ברציפות חוקי העזר ברשויות המקומיות ולאפשר גבייה המעוגנת על בסיס חוקי מוצע לרשויות המקומיות המבקשות להאריך את תוקפו של חוק העזר (רשויות בעלות חוק עזר תקף ובהתאם לחוזר מנכ"ל 3/2013):
  1. יש לאשר במליאת המועצה את הארכת תוקפו של חוק העזר – לכל המאוחר ניתן לציין את מגבלת הגבייה עד ליום ג' בטבת התש"פ (31 בדצמבר 2019).
  2. יש להעביר פרוטוקול מאושר על ידי מועצת העיר במערכת המקוונת - מסמך בקשה חתום על ידי ראש הרשות המקומית התואם להחלטת המליאה בדבר הארכת מגבלת הגבייה. יש לציין את התאריך באופן מדויק, עד למתי אושרה במליאה הארכת התוקף.
מועצה שרוצה להמשיך את יישום חוק השמירה נדרשת להעביר את הנושא במליאת המועצה עד לתאריך 31.12.17.לקבלת מידע נרחב - לחצו כאן