טיוטת תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנת 2018 להערות הציבור


לאור כוונת שר החקלאות לפרסם את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), בתוקף סמכותו לפי חוק המים, מפרסם משרד החקלאות את טיוטת התקנות להערות הציבור.
כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת תקנות המים, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב באמצעות פקס מספר: 03-9485814 או בדואר אלקטרוני: [email protected].
את הפניות יש להעביר עד ליום 29.01.2018. לאחר מועד זה יגובש נוסח התקנות הסופי.
לפרטים ופניות לחצו כאן