נהלי תמיכות מתמשכים מ-2017 במשרד החקלאות


מצ"ב חמשה נהלים מתמשכים לפרסום סופי לציבור וקליטת בקשות במחוזות. בנהלים אלו, שפורסמו לראשונה ב-2017 (נוהל פסולות חקלאיות פורסם לראשונה ב-2016), קיימת יתרה תקציבית, שמאפשרת המשך תמיכה גם בשנת 2018.נערכו שינויים קלים בנהלים בהתאם למפורט מטה:
  1. נוהל בריכות פתוחות (מדגה) – התווספה הכרה בהוצאות תכנון מיום פרסום הנוהל (אוגוסט 2017).
  2. מרסקות גדמים ומפחמות ידידותיות לסביבה - במפחמות ידידותיות לסביבה הוכרה השקעה מקסימלית כמו במרסקות גדולות.
  3. פסולת חקלאית - הנוהל שהוגדר בתחילה לשלוש שנים עד סוף שנת 2017 הורחב לשלוש שנים נוספות. טרם התקבל אישור סופי לקליטת בקשות למרסקות גזם קטנות. מתאים לטיפול במפגעי סניטציה.
  4. סיוע בטיפול בשפכי רפתות - אין שינוי משמעותי.
  5. נוהל תמיכה ישירה ריסוק גדמי אבוקדו והדרים – אין שינוי משמעותי.
הנהלים יפורסמו באתר משרד החקלאות בימים הקרובים.נוהל בריכות פתוחותגדמי מטעים במרסקות גדם גדולותנוהל פסולות חקלאיותנוהל שפכי רפתותנוהל תמיכה ריסוק גדמי אבוקדו והדרים