צו להארכת תוקפו של החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד 2014‎


על רקע פרסום הדו"ח השנתי לסיכום פעילות הוותמ"ל והודעתו של שר האוצר - משה כחלון, שבכוונתו להאריך את פעילות הוותמ"ל בשנה נוספת, להלן מספר מסמכים לעיונכם:טיוטת הצו לקידום הבניההבקשה שהוגשה לח"כ דוד אמסלם - יו"ר וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסתהדו"ח השנתי לסיכום פעילות הוותמ"ל