חוק הותמ"ל הוארך בשנה נוספת למרות התנגדות גורפת של השלטון המקומי, נציגי איגודים מקצועיים והחברה האזרחית


בהמשך לישיבות ועדת הפנים והגנת הסביבה בתאריך 7.3.18  ו -11.03.18, ולאחר שהובהר לנציגינו שלא ניתן למנוע את הארכת החוק, פעלו נציגי מרכז המועצות האזוריות בהובלת עמיר ריטוב - יו"ר מרכז המועצות האזוריות, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15, החברה להגנת הטבע, התנועות המיישבות וגורמים נוספים, מול מקבלי ההחלטות. נערכו פגישות עם חברי הכנסת ונציגות בכירה של משרדי הממשלה, על מנת לייצר הסכם הבנות ולהכניס מספר כללים מחייבים להמשך פעילות הותמ"ל וכתנאי לאישור הארכת צו הוראת השעה.בשותפות, שאינה מובנת מאליה, ובחזית אחידה גיבשנו והצגנו למקבלי ההחלטות טיוטת הסכם הבנות כדי לרכך את רוע הגזרה ולקדם תכנון ארוך טווח, שישתף את הציבור ואת ראשי הרשויות נציגיו הישירים בשלטון המקומי ויחזק את הערים תוך מזעור הפגיעה בשטחים הפתוחים ובמרחב הכפרי.עיקרי הדרישות שעלו במשא ומתן נגעו להתאמת התכנון לתכניות המתאר המחוזיות ולנהלי העבודה של קבינט הדיור והותמ"ל מול הצדדים המעורבים – רשויות, יישובים וחקלאים. הוצגה דרישה לבחינה מדוקדקת ומחמירה במקרים בהם הכרזה עתידית עלולה לפגוע באופן מיוחד ולאיים על המשך קיומו של יישוב חקלאי, של פעילות חקלאית ענפה או על קיומם של שטחי טבע משמעותיים.לצערנו, נתקלנו בדיוני וועדת הפנים באטימות, בקידום אינטרסים צרים ובהתנצחות פוליטית על גב הציבור הרחב ורק מעט מהדרישות התקבלו, כדלהלן:
  1. יידוע מראש של הרשויות המעורבות, לגבי הכרזות עתידיות ומתן זכות תגובה- הדרישה התקבלה.
  2. תיאום עם הרשויות המקומיות והתחייבות ליצירת הסכמות רחבות ככל הניתן טרם הכרזה על קרקע המיועדת למתחם מועדף לדיור - הדרישה התקבלה- ינוסח נוהל עבודה עם הרשויות המקומיות.
  3. התאמה לתכניות מתאר מחוזיות ובמקרה חריגה נדרשת התייעצות עם המועצה הארצית - הדרישה לא התקבלה- במקומה נוסח סעיף לא מחייב המצהיר על כוונות להצמד לתמ"מ.
  4. בהכרזה בה קיים חשש לפגיעה משמעותית בשטחי משבצת חקלאית או לאיום על המשך קיומו של יישוב חקלאי, או לפגיעה משמעותית בשטחים טבעיים - באחריות מנהל התכנון לתת חוות דעת מקיפה, המבטאת את הצורך בפיתוח עירוני אל מול הפגיעה, תוך התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים והצדדים הנפגעים מההכרזה - הדרישה לא התקבלה.
  5. התחייבות שהכרזות עתידיות יתמקדו רק בתכניות התחדשות עירונית גדולות וקידום תכנון לבנייה בקרקע פרטית במרכזי הערים - הדרישה לא התקבלה.
  6. בחינת נושא פיצויים, פדיון הקרקע ושאלת המיסוי לקרקע חקלאית – תערך בדיקה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עם רשות המסים וגם לעניין הפיצוי בקרקע זמנית שהוחזקה תקופה ארוכה.
  7. לעניין השבת הקרקע החקלאית תעשה אך ורק בעת הצורך הממשי לפיתוח ובתאום מראש עם החקלאים והרשויות - הדרישה לא התקבלה.
  8. קרקע חקלאית החכורה לאגודה חקלאית שיתופית אינה ברת הכרזה כמתחם מועדף לדיור אם היא מהווה למעלה מ-25% מהשטחים החקלאיים של האגודה החקלאית - הדרישה לא התקבלה.
ההחלטה המצערת להאריך את הוראת שעה של חוק הותמ"ל הדורסני למרות ההתנגדויות הרבות חוצות המגזרים והפגיעה העצומה בטבע, במרכזי הערים, בחקלאים ובחקלאות - היא מכה קשה לתכנון השפוי בישראל.הסיפור לא תם - אנו נמשיך להיאבק בחוק הדורסני ובהשלכות השליליות של הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור בכל האמצעים העומדים לרשותנו.