תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ח 2018


אורי אריאל - שר החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ח 2018:תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) התשע"ח 2018תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשעח 2018