פרוטקול מישיבת ועדת הכלכלה מיום 27.1.16


הנושאים בהם דנה הועדה:
  1. היטל שמירה
  2. עדכון בנושא מים
  3. צו ארנונה אחיד
  4. הצעת חוק ימי האשראי
פרוטקול מישיבת ועדת הכלכלה מיום 27.1.16