נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה (הדור הבא בחקלאות) מעודכן ל- 22.4.18 - טיוטא להערות הציבור


ב- 18.9.17 נחתם הסכם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") ומשרד האוצר בו סוכם על תמיכה בחקלאים חדשים שיהוו את הדור הבא בחקלאות. על פי הסכם זה שורטט מתווה תמיכה לשנים 2018-19 במטרה לקדם חקלאים חדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות. כאמצעי למימוש תמיכה זו הוקצה למשרד החקלאות תקציב בסך 45 מיליון ש"ח.המטרה, בין היתר, הינה בניית הדור הבא בחקלאות וטיפול במשקים לא מעובדים (בדגש על המשק המשפחתי) בכל הארץ, כשכבר בעת חתימת ההסכם הוגדר "חקלאי חדש" כחקלאי אשר לא עסק כעצמאי בחקלאות ב-7 השנים האחרונות והמעבד קרקע חדשה או קרקע שלא עובדה לפחות 7 שנים.נוהל זה בא לתמוך בד בבד באותם "חקלאים חדשים" כפועל יוצא של ההסכם וב"נקלטים חדשים" כהגדרתם במנהלת ההשקעות. עם זאת מובהר כי הנקלטים החדשים הנם אלו שיישוביהם מצויים בפריפריה, למעט אזור רמת הגולן (בנוהל נפרד). החרגת רמת הגולן מן הנוהל הכללי, הנה פועל יוצא של החלטת ממשלה ייעודית לחקלאי רמת הגולן (החלטה 1170) שבה הוקצה עבורם תקציב נפרד ומובחן עבורם נקודות ייחודיות שונות כמתחייב מאותה החלטה.לפניכם טיוטא להערות הציבור: נוהל תמיכה בחקלאים חדשים+נקלטים חדשים בפריפריה - להערות הציבורכל המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים:בכתב לפקס מס': 03-9485829 או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]ניתן להעביר פניות עד ליום חמישי, ה- 10.5.2018.