הצעה לתיקון חוק התכנון והבניה- היטל השבחה באישור תוכנית כוללנית


לעיונכם הצעת תיקון לחוק התכנון והבניה בנושא מועד חיוב היטל השבחה באישור תוכנית כוללנית.הצעת החוק נולדה בשל הישנותם של מקרים, בהם שיעורו המדויק של היטל ההשבחה קשה להערכה. הדבר נובע מאי ודאות לגבי מרכיבים שונים אותם דורשת התוכנית הכוללנית כתנאי לאישור תוכנית מפורטת, כמו גם מהיקף שיקול הדעת המסור למוסדות התיכנון באישור תוכניות התואמות את התוכנית הכוללנית.הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – מועד חיוב היטל השבחה באישור תכנית כוללנית)