התקבלה ההחלטה בנוגע להסדרת יחסי הגומלין ותחומי האחריות והסמכות בין רשות הלאומית לחירום (רח"ל) ופיקוד העורף (פקע"ר)


שר הביטחון, אביגדור ליברמן, קיבל את המלצות וועדת המומחים, ברשות האלוף במיל' אבי מזרחי, להסדרת יחסי הגומלין ותחומי האחריות והסמכות בין רשות הלאומית לחירום (רח"ל) ופיקוד העורף (פקע"ר):רח"ל תשמש כגוף המטה הלאומי למוכנות העורף תחת שר הביטחון ותעסוק בתכנון והתוויית המדיניות. פיקוד העורף יהיה גוף הביצוע האופרטיבי של מערכת הביטחון, שיכין את העורף לחירום. החמ"לים והמחוזות של שני הגופים יאוחדו.וועדת המומחים הוקמה בתחילת שנת 2018, בהנחיית שר הביטחון, במטרה לשפר, באמצעות הסדרה ארגונית, את המענה המבצעי לצרכי העורף בישראל, במצב חירום ואת תהליכי המוכנות לחירום. דו"ח הוועדה מצא בין השאר חפיפה בפעילות רח"ל ופקע"ר.הוועדה המליצה לעשות הבחנה ברורה בין תפקיד וייעוד שני הגופים:רח"ל תשמש כגוף המטה הלאומי, הפועל מטעם שר הביטחון ועבורו בתווך הלאומי-אסטרטגי. היא תרכז את התווית המדיניות, תכנון, הנחייה, תקצוב, תיאום, פיקוח, בקרה ורגולציה.פקע"ר יהיה גוף הביצוע האופרטיבי, שירכז את הכנת הרשויות המקומיות ואת גופי החירום. סגן אזרחי ימונה למפקד פקע"ר, ואליו יוכפפו מחוזות פקע"ר ורח"ל שיאוחדו. במחוזות החדשים יפעלו יחד קציני פקע"ר ועובדי רח"ל בשגרה ובחירום. שני הגופים יפעלו תחת חמ"ל אחד, ישתמשו במערכת שליטה ובקרה אחת ויפעלו בהתאם לתכנית עבודה רב-שנתית מוגדרת, שתכלול תוספת תקציב משמעותית, על מנת להתאים את מוכנות העורף לתרחישי הייחוס הקיימים.שר הביטחון אימץ את המלצות הוועדה, והנחה לפעול ליישומן כבר במהלך שנת 2018. עוד הנחה השר שעובדי משרד הביטחון לא יפגעו בשום דרך מהשינויים הארגוניים הכרוכים ביישום ההמלצות.