הדור הבא בחקלאות: נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשים לשנת 2018‎


בהודעה שנשלחה מטעם צביקה כהן - סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר נכתב:בשלהי 2017 נחתם הסכם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") ומשרד האוצר בו סוכם על תמיכה בחקלאים חדשים שיהוו את הדור הבא בחקלאות. יובהר כבר בשלב זה כי תקצוב הנוהל לשנת 2019 על פי ההסכם, מותנה בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר .על פי הסכם זה שורטט מתווה תמיכה לשנים 2018-19 במטרה לקדם חקלאים חדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות. כאמצעי למימוש תמיכה זו הוקצה למשרד החקלאות תקציב בסך 45 מיליון ש"ח.מטרת התמיכה הינה בניית הדור הבא בחקלאות וטיפול במשקים לא מעובדים (בדגש על המשק המשפחתי) בכל הארץ. בהסכם הוגדר "חקלאי חדש" כחקלאי אשר לא עסק כעצמאי בחקלאות ב-7 השנים האחרונות והמעבד קרקע חדשה או קרקע שלא עובדה לפחות 7 שנים. כלומר, המטרה לעודד חקלאים לא פעילים שהנם בעלי חלקות לא מעובדות לחזור לעבודה חקלאית ולעבד את אדמותיהם, כמו כן לתמרץ כניסת עוסקים חדשים לתחום החקלאות בין לכאלה שלא היו בעלי נחלות בעבר (ורכשו משק או קיבלו היתר עיבוד בהתאם להוראות חוק ההתיישבות החקלאי)] ובין לכאלו שהינם בעלי נחלה אך לא עסקו בחקלאות משך זמן כמוגדר בנוהל זה. כמו כן, ניתנת תמיכה לנקלטים חדשים בפריפריה (למעט רמת הגולן - לגביהם יש נוהל נפרד) ולמיזם.לפניכם נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה, בו מוגדרים הקריטריונים, הזכאות, התנאים והפרוצדורה הנדרשים לקבלת תמיכה בהשקעות בגורמי ייצור:נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשיםפירוט תכנית על פי נושאים - 2018נוהל זה קובע ארבע קבוצות זכאים שונות זו מזו בתנאיהם ובאסמכתאות הנדרשות להצגה בעניינם לצורך קבלת התמיכה:
  1. חקלאי "חוזר"
  2. חקלאי "חדש"
  3. רוכש משק
  4. מיזם
  5. "נקלטים חדשים" (כהגדרתם בשנים קודמות)
הערות:א. שיעור התמיכה - גובה המענק יעמוד על 40% מההשקעה המאושרת.ב. סכום זכאות – ניתן להגיש בקשות להשקעה בגובה מצטבר של עד 1 מיליון ש"ח לחקלאי הזכאי לפי נוהל זה, או למיזם או לנקלט חדש (לאורך שנות פרסום נוהל זה 2018-2019).ג. התמיכה חייבת במע"מ כדין.ד. התקציב ינוצל בשיטת "כל הקודם זוכה". לבקשה שהושלמה במלואה בהיבטים של: עמידתה בתנאי הסף/צירוף מסמכים/בדיקת מהנדס.ה. הזכאות של 1.0 מיליון ש"ח במסגרת נוהל זה, במידה ותנוצל במלואה באותה שנה קלנדרית, לא יוכל להגיש בקשות נוספות באותה שנה במסגרת נהלים אחרים במנהלת ההשקעות שמטרתם ומהותם דומה לתמיכות בגורמי יצור כגון: פרחים, מיכון חדשני וטכנולוגיות חדשות ואחרים. ואולם, כן ניתן יהיה להגיש בקשות בנושאים שמהותם שונה כגון: שפכי רפתות, פסולת חקלאית, וכו'.ו. סעיפי השקעה מוכרים - לפי פרק "תכנית הפיתוח על פי נושאים" מתוך תכנית הפיתוח לשנת 2018 (שתהיה זמינה באתר האינטרנט של המשרד בימים הקרובים). בנוסף יוכרו השקעות בשיקום בתי צמיחה (כשתוספת בהשקעה מוכרת זו הנה לצורך נוהל זה בלבד) .ז. ניתן להגיש בקשות לשנת 2018 עד ה-15.11.2018.ז. פרוצדורה מיחשובית:
  • פתחנו במערכת נושא חדש היועד לנוהל זה: נושא 40 "תמיכה בחקלאים חדשים (הדור הבא)".
  • יש לסמן במערכת כל חקלאי הזכאי במסגרת זו "כחקלאי חדש/נקלט חדש". לשם כך יש לפנות לאחראי מערכת (אסתי גזית) לסימונו במערכת כחקלאי חדש לפני פתיחת הבקשה הראשונה שלו.