פנייה של רשות המים לציבור בדבר הקצעות מים לחקלאות


בישיבתה מיום 4.10.18 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטת כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התשע"ח-2018 ואישרה את פרסומה לשמיעת עמדות הציבור.ניתן לעיין בטיוטת הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת הרשות בכתובת: www.water.gov.il (לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור").הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו לטיוטת הכללים בכתב בלבד באמצעות פקס שמספרו: 03-6369750 או בדואר אלקטרוני: [email protected].על העמדות להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מיום א', 9.12.18, בשעה 12:00.מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספרו: 03-6369600/5.לחצו כאן לכל הפרטיםהודעה לרשומות - הנחת הצעה להסדרת הספקת המים באזור קיצוב