התנגדות מרכז המועצות האזוריות לתכנית תמ"ל/1049 "יבנה מזרח-שורק"


"התכנית פוגעת בכ-3500 דונם שטחים חקלאי, 4 מועצות, משפיעה על 11 ישובים ואף מאיימת על אופיים החקלאי של שני ישובים ובעלת השלכות תחבורתיות קשות לאזור. לאור כל האמור לעיל מתבקשת הוועדה הארצית לתכנון ובניה של מתחמים מועדפים לדיור שלא לאשר את התכנית המופקדת בטרם ידונו בהשלכות התכנית על ביטול שטחי חקלאות נרחבים באזור המרכז, ישולבו בהוראות התכנית שלביות והמשך טיפול בשטחים החקלאים עד לפיתוח בפועל של התכנית, יעוגנו התניות לדרכי גישה לשטחים החקלאיים ויינתנו פתרונות תחבורתיים לבעיות התחבורה שיגרמו מאישור התכנית כמפורט בהתנגדות זו.מרכז המועצות האזוריות דורשים שיינתן מענה הולם ומנומק לנושאים שהועלו בהתנגדות זו ומבקשים להורות על שינוי התכנית כמבוקש".לחצו כאן לקריאת התנגדות מרכז המועצמות לתמל 1049 יבנה מזרח