רשימת צרכני המים הזכאים לתמיכות


מצורפת רשימת צרכני מים הזכאים לתמיכה וסכומי התמיכה בגין ייקור המים מההפקה הפרטית, בהתאם לתיקון 27 לחוק המים, שהתקבל בכנסת בפברואר 2017: רשימת הזכאים 1רשימת זכאים 3, רשימת זכאים 2.סכומי התמיכה מחושבים על פי הסכם המשך להסכם המים הקודם משנת 2006, שנחתם בין משרדי האוצר, החקלאות, רשות המים והתאחדות חקלאי ישראל ביולי 2018. בהתאם להסכם זה, צרכני מים חקלאיים של ההפקה הפרטית של מים שפירים ומליחים, זכאים לתמיכה בגובה שלוש פעמים תוספת העלות שנגרמה להם בגין תיקון החוק.יצויין, כי ביחס למשקים חקלאיים הצורכים מים שפירים מהפקה פרטית, אולם גם מים המסופקים על ידי חברת מקורות, מקוזזת מסכום הזכאות הוזלת תעריף מקורות, כפי שנקבעה בכללי רשות המים לחמש השנים 2017-2022.בהתאם להסכם, בידה ובתוך תקופת כללי המים הנוכחיים, יחולו שינויים בתעריפי המים השפירים והמליחים, וכן במידה ויחולו שינויים בעלות המוכרת של כלל המפיקים או חלקם, סכומי הזכאות יותאמו לשינויים אלו.
  • סכומי הזכאות, המפורטים במסמך המצורף למעלה, מתבססים על נתוני הצריכה הממוצעת של מים שפירים ומליחים לשנים 2015-2017.
  • לצרכני המים אשר בתחום הגליל העליון ומסומנים ברשימה בכוכבית, הזכאות מחושבת, בהתאם להסכם, על פי צריכות המים של שנת 2015 בלבד.
הרשימה כוללת כבר את צריכת המים הממוצעת. צרכנים זכאים, אשר סבורים כי חלה טעות בנתוני הצריכה שלהם, יכולים לפנות ולקבל את פירוט הצריכות בשלוש השנים- 2015 עד 2017- ולכל סוג מים אצל:חנה טובי, משרד החקלאות, באי-מייל: [email protected]אילנה דרור, התאחדות חקלאי ישראל, באי-מייל: [email protected]בכל מקרה, שינויים בכמויות המים, המהוות בסיס לחישוב התמיכה, יבוצעו רק לאחר קבלת אישור לשינוי מרשות המים.נוהל הגשת הבקשות לתמיכות הישירות ולמענקי ההשקעה, טרם פורסם ויופץ עם פרסומו הקרוב.הזכאים המופיעים ברשימה המצורפת הם אלו להם נצברה זכאות הגבוהה מ – 10,000 שקלים.