עדכונים מספר 8 ו- 9 לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות וחוסך כח אדם כולל עקרונות לבחינת התאמה של מרססים לנוהל‎


לפניכם שלושה עדכונים ממשרד החקלאות:
  1. עדכונים מס 8 ו- 9 לרשימת המכונות כולל עקרונות להכנסת מרססים לנוהל.בהמשך לדיון שהתקיים במנהלת ההשקעות, לנוחיותכם רשימה של מרססים העונים לנוהל מיכון וטכנולוגיה חדשה ועקרונות להוספה של מרססים נוספים. הרשימה כוללת גם מספר מרססים שנגרעו מהנוהל.שימו לב שצורפו שמות המותגים (רשימת היצרנים ושם המותג) כדי שתוכלו לזהות ביתר קלות, האם הדגם שאתם מעוניינים בו נמצא ברשימה.בנוסף, אנא תשומת ליבכם לסעיף 7 בעדכון מספר 8 (מצורפים קבצים):א. לכל הצעת מחיר יש לצרף תצלום של המרסס.ב. תנאי לדיון יהיה כי בהצעת המחיר יירשם שם הדגם ומחיר לכל מרכיב.ג. בחממות יאושרו מרססים מתניעים שנבנו כיחידה אחת.ד. דו"ח ביצוע לאחר הרכישה יעשה בשיתוף של מתכנן עם מדריך מיכון.מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס 8, כולל עקרונות להכללת מרססים מיכון וטכנולוגיות חדשות - תוספת למיכון - עידכון מס' 9
  2. לחצו כאן לקישור לפרסום באתר משרד החקלאות של זכאות הסכם המים למפיקים פרטיים. מפורסמים 3 קבצים:ה. רשימת זכאים.ו. רשימת לא זכאים – מפורטת סיבת אי הזכאות.ז. נתוני צריכה 2015-2017 שעליהם מתבסס חישוב הזכאות.לא כלולים צרכנים שאין להם בכלל הפקה פרטית. בקישור הנ"ל ישנו גם הסבר.
  3. נוהל הסכם מים מפיקים פרטיים – פרסום להערות הציבור.ב- 16.11.2006 נחתם על ידי משרד החקלאות, משרד האוצר, התאחדות חקלאי ישראל ורשות המים, הסכם המים ("הראשון") שכותרתו: "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר יעד".בפברואר 2017 התקבל בכנסת תיקון 27 לחוק המים, שקבע תעריף אחיד למים שפירים ומליחים לכלל הצרכנים החקלאיים, ללא תלות במקור המים. לשם השגת התכלית של אחידות בתעריף המים, נקבע כי תעריפי המים המסופקים על ידי חברת מקורות - יוזלו, ותעריפי המים המסופקים על ידי מפיקים פרטיים - יתייקרו.בעקבות כך נחתם הסכם נוסף ב- 1.7.2018 שהינו "מסמך עדכון" להסכם המים "ראשון", והוא העומד בבסיסו של נוהל זה. מטרת נוהל זה הינה אפוא, להגדיר את הקריטריונים, הכללים והנהלים בכל הנוגע למתן תמיכה למשקים החקלאים שתעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש השנים שבין 1 ליולי 2017 ל- 30 ביוני 2022. התמיכה נועדה לסייע בידיהם של בעלי המשקים החקלאיים להתמודד עם עליית מחיר המים הנובעת מהשינוי שיצר תיקון 27.מצ"ב נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2018 (תקציב מנהלי), פרסום להערות הציבור.ניתן להגיש הערות לנוהל זה עד יום א' ה- 18.11.2108. את הערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לאסתי גזית: [email protected].נוהל הסכם המים - מפיקים פרטיים - להערות הציבור