הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – סגן ראש רשות ברשות מעורבת), התשעו–2016


כיום, סגניו של ראש הרשות המקומית נבחרים על פי מבחן מספר התושבים באותה רשות, למעט בעיריית ירושלים בה נבחרים שמונה סגנים הרשאים לקבל שכר.ברשויות מעורבות, בהן קיים מיעוט דתי או לאומי, ישנה בעיה של ייצוג המיעוט באותה רשות. במרבית הרשויות המעורבות אין סגן ראש רשות שמייצג את אותו מיעוט ברשות המקומית, מאחר שסגני ראש הרשות, ובעיקר סגנים בשכר, ממונים מטעמים פוליטיים.לפיכך, מוצע כי ברשות מקומית, בה קיים מיעוט דתי או לאומי של למעלה מ- 20% אך פחות מ- 50%,יתווסף סגן ראש רשות נוסף הנמנה עם המיעוט. כמו כן, מוצע כי ברשות מקומית בה קיימים שני מיעוטים דתיים או לאומיים כאמור יתווספו שני סגנים הנמנים עם כל קבוצת מיעוט שיחלקו בכהונה.לחצו לדיון סביב הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – סגן ראש רשות ברשות מעורבת), התשעו–2016