Save The Date- כנס "עתיד החקלאות והשטחים הפתוחים לנוכח משבר הדיור"


רשמו לעצכם את התאריך: 22.1.19!הכנס יעסוק בהשפעות הותמ"ל על המרחב הכפרי.