יישום חוק חופש המידע ברשויות המקומיות


ב- 3.12.18 התקיימה ישיבה בלשכת המנהלת הכללית בנושא יישום חוק חופש המידע ברשויות המקומיות. הישיבה זומנה בהמשךלשיח ממושך שהתנהל בין משרד המשפטים ומשרד הפנים בנושא יישום חוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998.הדיון התמקד במספר סוגיות מרכזיות:
  • בחינת מידת יישום החוק ברשויות המקומיות.
  • בירור תלונות מאת הציבור בנוגע לאי עמידה של רשויות מקומיות בהוראת החוק.
  • נהלי חופש מידע וקווים מנחים בנושא הנגשת מידע יזום.
  • הדרכת ממונים על חופש המידע ברשויות המקומיות והסדרת מעמדם.
לחצו כאן למידע המלא על הנושאים שעלו בפגישה וההחלטות שהתקבלו