תביעה לזכויות היסטוריות אינה מונעת ישום החלטה 1591


אגודת עובדי אדמה בגן השומרון הגישה עתירה בכדי לקבוע את זכויותיה ההיסטוריות הקיימות בפרדס שיושב בחלקה של "משבצת" האגודה. כלומר, לתן גושפנקה כי האגודה הינה הבעלים של הפרדס שהוא אחד מחלקות המקרקעין הכלולות בהסכם "המשבצת".כתוצאה מהגשת התביעה סירבה רמ"י לתת שירות לחברי האגודה בשטחים ובחלקות המקרקעין, שאינן נכללות במסגרת התביעה.בית המשפט קבע שהחלטת רמ"י היא בלתי סבירה, אינה מידתית ובנוסף עלול להיגרם נזק לחברי האגודה עד קבלת פסק הדין.הוא נתן צו מניעה זמני וקבע, כי באשר לשטח חלקת המגורים המצוי בנחלה, שאינו קשור לתביעה זו, חקלאי חבר האגודה העומד בתנאים שנקבעו בהחלטה זכאי להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה.בית המשפט מציין ומדגיש שבהחלטה 1591 נקבעה רק החובה לחתום על חוזה חכירה חדש, ולא הוצגה בפני בית המשפט על ידי רמ"י הוראה כלשהי בהחלטה 1591, אשר מתנה את הזכות להצטרף להסדר "המיטיב" בחתימה ובהצהרה על ויתור גורף על כל טענה לזכות היסטורית ו\או הוראה שלפיה האגודה או מי מחבריה מחויבים לוותר על תביעותיה ההיסטוריות, כתנאי להצטרפותם להסדר "המיטיב".החלטה זו של ביהמ"ש פותחת בפני רבים דלת שננעלה על ידי רמ"י בהצטרפות להחלטות "מיטיבות".לחצו כאן לקריאה נרחבת יותר אודות ההחלטה