סכנה לצמצום ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים באזורי עדיפות לאומית


מאת: בועז מקלר - רו"ח, אילן כהן - מנהל מערכות מידעעל פי הצעה המתגבשת לשינוי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע", תצומצם בין השאר ההנחה בהקצאת מגרשי מגורים בגובה התקרה הסוציואקונומית, כאמור בסעיף 1.4 להחלטה 1585 לשבעים וארבעה ישובים:"1.4. על אף האמור בסעיף 1.3 לעיל, בישובים הנמנים על אזורי עדיפות א' ו-ב', שאינם ישובים חדשים ושאינם ישובים סמוכי גבול, המשתייכים למועצות אזוריות בהן המדד הכלכלי-חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8-10, תוגבל ההטבה ל- 50,000 ₪ ליחידת דיור (לפני מע"מ)".ראו גם חוזרינו 4/2019 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – הבהרות".בשונה מהחלטה 1585 בהצעת ההחלטה המתגבשת, המדד הכלכלי-חברתי יהיה לפי מדד ישובי ולא לפי מדד מועצתי של המועצה האזורית.לחצו כאן לטבלת שבעים וארבעה ישובי העדיפות הלאומית העלולים להיפגע באם ההצעה תאושר על ידי מועצת מקרקעי ישראל.מוצע לפעול בכל הדרכים האפשריות לביטול גזרת התקרה הסוציואקונומית, הפוגעת במימוש יעדי הממשלה בשיווק אלפי מגרשים באזורי עדיפות לאומית.