פרוטקול וועדת רווחה 4.5.15


הנושאים בהם דנה הוועדה:
  1.   מודל זקנה במגזר הכפרי
  2. הנגשה
פרוטקול ישיבת ועדת רווחה 4.5.15