מסמך עקרונות מרכז המועצות בנושאי תכנון וחקלאות - קווי היסוד לממשלה ה-35


רקע: המרחב הכפרי וההתיישבות העובדת בישראל הינם אחד מסמלי התנועה הציונית ומדינת ישראל. כ- 75% מההתיישבות החקלאית נמצאת בפריפריה ותורמת בעצם נוכחותה לאחיזה בקרקע ולעיצוב גבולות המדינה. המועצות האזוריות המנהלות את השטחים הפתוחים והחקלאיים של מדינת ישראל, ופועלות באחריות ובמקצועיות למציאת האיזון הנכון בין שימור המרחבים והריאות הירוקות, לפיתוח ההתיישבות הכפרית של מדינת ישראל. החקלאות המצויה בליבת העשייה של ההתיישבות העובדת והמועצות, מממשת יעדים לאומיים מרכזיים וביניהם:- אספקת מזון טרי לאורך השנה ובטחון תזונתי- שמירה על שטחים חקלאיים, "ריאות" ירוקות ואזורי פנאי ונופש- פיתוח תעסוקה, מורשת ויישוב הפריפריה- שמירה על קרקעות המדינה וכרזרבה לפיתוח עבור הדורות הבאים
לצורך שמירה וקידום היעדים הללו נבקש להטמיע את הפעולות הבאות בקווי היסוד של הממשלה:1. סיום פעילות הותמ"להסבר: הותמ"ל הוקמה באוגוסט 2014 במטרה לקדם באופן יעיל ומהיר תכניות בנייה לדיור, על קרקעות שהוכרזו על ידי הממשלה כמתחמים מועדפים לדיור. זאת במסגרת צו הוראת שעה, בהליך תכנוני מיוחד הנותן עדיפות ברורה לפיתוח באדמות מדינה ומעניק לוועדה סמכויות נרחבות בדומה לסמכויותיה של המועצה הארצית.- ההשלכות העיקריות של תכניות הותמ"ל שנידונו עד שנת 2018:- פגיעה חמורה וודאית בעשרות ישובים חקלאיים- העמקת הפערים בין פריפריה והמרכז על ידי תכנון יתר בישובי הפריפריה- המשך תכנון ביתר יביא לפגיעה בחקלאות, בישובים הכפריים וברציפות השטחים הפתוחים- תכנון היתר יגרום לכך שנוריש לדורות הבאים תכניות שלא יתאמו בהכרח לצרכיהם ואשר תגבלנה את האפשרויות שלהם.לאור האמור לעיל אנו קוראים לחזור למסלול תכנון נורמטיבי, מושכל וכוללני. תכנון אשר מצד אחד יחזק את הערים והפריפריה ומהצד השני יאפשר את המשך קיום החקלאות וההתיישבות במדינת ישראל.2. לצורך כך יש לגבש מדיניות מאוזנת לפתרון משבר הדיור - באמצעות הצעדים הבאים:2.1. לסיים לאלתר את צו הוראת השעה ולהפסיק את פעילות הועדה בתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל).2.2. תנאי להארכת צו הוראת שעה יהיה התמקדות הועדה בתחום ההתחדשות העירונית וקידום התכנון במגזר הערבי בלבד.2.3. להקים צוות בין-משרדי בשיתוף נציגי מרכז המועצות האזוריות והתנועות המיישבות במטרה לקדם את השמירה על השטחים הפתוחים, הקרקע החקלאית והישובים הכפריים ולהטמיע את העקרונות בתכנית האסטרטגית של מינהל התכנון.3. גיבוש מדיניות ממשלתית תומכת בחקלאות באמצעות הצעדים הבאים:3.1. קידום "חוק החקלאות והכפר"הסבר: בישראל אין חוק המעגן את המדיניות החקלאית הכוללת על היבטיה השונים. בארצות הברית ובאיחוד האירופי, היבטים של המדיניות החקלאית מעוגנים בחקיקה ראשית. מטרת החוק היא לעגן בחקיקה את מעמדה הלאומי של החקלאות, בטחון תזונתי ואי התלות בגורמים זרים, לקדם מחקר ופיתוח וחדשנות חקלאית וכן להביא להמשך קיום ההתיישבות העובדת ולחיזוק גבולותיה של מדינת ישראל. החוק והמדיניות יכללו בין השאר גם אמצעים להגנה על החקלאים והעיסוק בחקלאות.3.2. הרחבת סמכויות משרד החקלאות באופן שיאפשר לו להוות גורם משמעותי בתחומי הקרקע החקלאית, המים, השקעות הון ורגולציה חקלאית.3.3. מינוי סגן שר במשרד הפנים/הכלכלה שיעסוק בקידום ופיתוח ענייני המרחב הכפרי בכלל ובתוך כך יעסוק בזיקה ובשילוב שבין חקלאות לפיתוח אורבני.
עקרונות מרכז המועצות האזוריות בנושאי תכנון וחקלאות בממשלה ה-35