קול קורא לאיתור מועמדים לועדות חקירה גיאוגרפיות


מתוקף סמכות שר הפנים לפי פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות, הוחלט על הקמת שש ועדות חקירה מוניציפאליות קבועות בפריסה ארצית לפי האזורים הבאים: ועדת גליל עליון ועמקים, ועדת גליל מערבי, ועדת מטרופולין חיפה, ועדת מרכז, ועדת יו"ש, ירושלים ושפלה וועדת דרום (להלן: הוועדות הגיאוגרפיות). הוועדות הגיאוגרפיות ידונו ויגישו המלצות בדבר איחוד רשויות מקומיות, שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות. בכל ועדה יכהנו יושב ראש וארבעה חברי ועדה, מתוכם חבר אחד הוא הממונה על המחוז או נציג מטעמו.לצורך סיוע בהפעלת הסמכות, שר הפנים מבקש להקים מאגר מועמדים שיכלול את המועמדים שיעמדו בתנאי הכשירות שנקבעו ומתוכו ימונו יושבי הראש וחברי הוועדות הגיאוגרפיות והכל בהתאם לנוהל זה.מועמדים מתאימים המעוניינים להציג מועמדותם, נדרשים להירשם בהתאם להוראות ולתנאים שמפורסמים במסמך "קול קורא" המופיע באתר משרד הפנים בכתובת www.moin.gov.il/geo .לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הפנים באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת [email protected] .יודגש כי אין בפרסום מודעה זו ובהליך זה כדי לחייב מינוי מי ממגישי המועמדות או להגביל את סמכותו ושיקול דעתו של שר הפנים במינוי המועמדים, לרבות בכל הנוגע לאפשרות למנות נציגים אשר לא יגישו את מועמדותם במסגרת הליך זה.הגשת המועמדות תהיה פתוחה לרישום בין התאריכים 11.8.2016 – 25.9.2016.למידע נוסף והגשת מועמדות לחצו כאן