סיכום ישיבת צוות ההיגוי לתוכנית האסטרטגית לספורט, 25.8.16


בסיכום ישיבת צוות ההיגוי לתוכנית האסטרטגית, 25.8.16, נידונו הנושאים הבאים:
  • הוצגו עיקרי התוכנית האסטרטגית.
  • הוגדרו הצעדים להשלמת תהליך הכנת התוכנית
  • הוגדר לוח הזמנים לאישור התוכנית.
סיכום ישיבת צוות ההיגוי לתוכנית האסטרטגית 25.8.16