מינוי נציגי השלטון המקומי בוועדות המשנה של המועצה הארצית