פרוטקול מישיבת ועדת הכלכלה מיום 14.9.16


סדר יום:
  1. עדכונים לחוק ההסדרים 2017
  2. וועדות מדדים
  3. ועדה לבחינת מודל מענק האיזון
פרוטקול מישיבת ועדה הכלכלה מיום 14.9.16