פטור בהוראת שעה מהיטל השבחה עבור מתקנים פוטו-וולטאים על מאגרים ובריכות דגים