סגירת חדרי הנשק ביישובים הפוגעת פגיעה חמורה בעבודת מתנדבי מג"ב