פרוטוקול וועדת רווחה 12.04.16


נושאים שנידונו בוועדה:
  1. ישראל דיגיטלית – רווחה מרחוק
  2. אזרחים ותיקים
  3. יום עיון למנהלי מחלקות לשירותים חברתיים
  4. אשכולות משרד הפנים
  5. פרידה מגב' טובה הרפינסט
פרוטוקול ועדת רווחה 12.04.16