פרוטוקול וועדת רווחה 15.02.16


נושאים שנידונו בוועדה:
  1. מינויים חדשים
  2. סיכום יום עיון במגזר הכפרי
  3. בתים חמים
  4. יום עיון למנהלי המחלקות לשירותים חברתיים
  5. מפגש בין הנהלת מרכז המו"א לבין מנכ"ל המשרד
פרוטוקול ועדת רווחה 15.02.16