פרוטוקול וועדת רווחה 9.6.15


הנושאים שנידונו בוועדה:
  1. דברים לזכרה של גב' מרווה מייזלס
  2. סוגיות בהסכמי שכר
  3. המשך פיתוח והרחבת תוכנית העבודה
פרוטוקול ישיבת ועדת רווחה 9.6.15